Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Projekt decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 23 lipca 2007 roku (budowa elektrowni wiatrowej w Sucharzewie)

                                                                                                          Dąbrowa, dnia 23 lipca 2007r

 

 

 

            RS 7610/1/2007

 

                                                                                                                      /PROJEKT/

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2004r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56 ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „WINDBUD” Sp. z o.o ul. Dworcowa 52/54; 88-100 Inowrocław i po dokonaniu analizy warunków wynikających                    z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego

 

orzekam:

 

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego                   na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,00 MW na działce nr 141 i 136  w m. Sucharzewo gm. Dąbrowa.

 

1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane 450m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 141 i 136. Inwestycja służyć będzie produkcji odnawialnej energii elektrycznej za pomocą siły wiatru. Inwestycja obejmuję budowę 1 sztuki elektrowni wiatrowej               o mocy 2MW i wysokość zawieszenia wirnika – 125m.

 

2.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Z wyłączeniem gruntów pod zabudowę elektrowni wiatrowej struktura użytkowania gruntu nie ulegnie zmianie. Działka nr 141 i 136 pozostanie terenem rolniczego użytkowania wraz z zabudową.

 

3.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

a) Należy uzyskać decyzję wyłączającą grunty z użytkowania rolniczego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz.1266 z 2004r z późn. zm.).

 

b) Poziom hałasu wywoływanego przez instalację nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.

 

c) Łopaty wirnika powinny być pomalowane w celu ich widoczności dla przelatujących ptaków.

 

d) Mając na uwadze warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich należy drogi dojazdowe do placu budowy tak zorganizować aby nie występowała wtórna emisja pyłu ( np. poprzez zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w stopniu umożliwiającym sprzątanie).

 

e) W celu ochrony zieleni, zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronić wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi, pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdującymi się na placu budowy winny zostać zabezpieczone przed wyciekiem.

 

f) W projekcie budowlanym inwestor winien określić sposób zagospodarowania mas zielonych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji spełniających standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w dziale IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r, Nr 129, poz.902 z późniejszymi zmianami)

 

4.     Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu                do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

- nie dotyczy

 

5.     Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu                   do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

- nie dotyczy

 

6.     Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

- nie dotyczy

 

7.    Oddziaływanie na obszary NATURA 2000

 

Na obszarze Gminy Dąbrowa nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA 2000

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 4 kwietnia 2007 roku firma „WINDBUD” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52/54,                              88-100 Inowrocław  zwróciła się   z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 141 i 136 w m. Sucharzewo, gm. Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się do Starosty Mogileńskiego z wnioskiem z dnia 26.04.2007 roku Nr- GB-7610/1/ 2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  z dnia 26. 04. 2007 roku Nr-  GB-7610/1/2007roku w sprawie uzyskania opinii co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Mogileński postanowieniem z dnia 10 maja 2007 roku  Nr OS-7633-14/2007 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 23 maja 2007 roku Nr N.NZ-42-2-D-02/2007 uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii  Wójt Gminy Dąbrowa wydał postanowienie   DRS-7610/1/2007 z dnia 5 czerwca  2007 roku o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskania decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych. W toku dalszego postępowania Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się z wnioskiem   z dnia 13 czerwca 2007 roku do Starosty Mogileńskiego i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  Nr  GB-7332/1/2007                    w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań wynikających z przedłożonego raportu. Postanowieniem Nr OS-7633-32/2007  z dnia  21 czerwca  2007 roku Starosta Mogileński                    i postanowieniem Nr N.NZ-42-3-D-07/07 z dnia 5 lipca 2007 roku  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie przedmiotowy raport został zaopiniowany pozytywnie przez obydwa te organy.

            Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia wskazane przez wymienione organy.

            Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, nie leży także na obszarach ochrony „NATURA

            Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Do publicznej wiadomości, na okres 21 dni ( internet, tablica ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w Dąbrowie) podano informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W trakcie prowadzonego postępowania nie złożono uwag ani wniosków.

            W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załącznik:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.    Firma „WINDBUD” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 52/54

88-100 Inowrocław

2.    a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Mieszkańcy wsi Sucharzewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Dąbrowa, dnia  23 lipca 2007r

 

 

Załącznik

 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Opis techniczny:

                                      Budowa 1 szt. elektrowni wiatrowych.

                                      Moc całkowita do 2MW.

 

 

Inwestor:                     "WINDBUD" Sp. z o.o.

                                       Ul. Dworcowa 52/54

                                       88 -100 Inowrocław

Lokalizacja:                  dz. nr 141 i 136 w m. Sucharzewo, gm. Dąbrowa

 

 

Dane ogólne:

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Sucharzewo gm. Dąbrowa na terenie gruntów rolnych. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji odnawialnej energii elektrycznej za pomocą siły wiatru.

 

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje zainstalowanie 1 elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika na poziomie 125m, jako obiekty wytwarzające energię elektryczną o mocy całkowitej do 2 MW.

Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 450 m od w/w inwestycji. Najbliższy las znajduje się w odległości ok. 1,5 km, najbliższy akwen wodny (Jezioro Parlińskie) oddalony jest o ok. 1 km.

Elektrownie wiatrowe zostały zaprojektowane do pracy w temperaturze od  -20 do +40 0C.

 

Wnioski:

Ze względu na wykorzystywanie masowego przepływu wiatru w celu wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownię wiatrową następuje oddziaływanie na środowisko naturalne (§ 3 pkt. 1 ppkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. dotyczący określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz uwarunkowań związanych                z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.) w podjęciu decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji pomógł dołączony do wniosku "Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej na terenie Sucharzewa dz. nr 141 i 136 gm. Dąbrowa".

Zainstalowanie elektrowni wiatrowych nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Barczykowski
Data wprowadzenia:2007-07-24 10:18:26
Opublikował:Marcin Barczykowski
Data publikacji:2007-07-24 10:30:49
Ostatnia zmiana:2007-07-24 10:30:49
Ilość wyświetleń:2137
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij