Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Projekt decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 23 lipca 2007 roku (wymiana zbiorników paliw w Dąbrowie)

 

                                                                                                    Dąbrowa, dnia 23 lipca 2007r

                                                                                        

                                                                                                       /PROJEKT/

 

            RS 7610/2/2007

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2004r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56 ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz.902 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Stacja Paliw „TANK” sc Roman i Tomasz Głowaccy z  siedzibą w Dąbrowie ul. Bydgoska 5, 88-306 Dąbrowa i po dokonaniu analizy warunków wynikających    z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego

 

orzekam:

 

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego                   na wymianie zbiorników paliw z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe z monitoringiem wycieków w miejscowości Dąbrowa, ul. Bydgoska 5, 88-300 Dąbrowa, gmina Dąbrowa.

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane około 100m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 68/4. Inwestycja służyć będzie do przechowywania i dystrybucji paliw płynnych.. Inwestycja obejmuje wymianę zbiorników paliw z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe z monitoringiem wycieków w miejscowości Dąbrowa, gmina Dąbrowa

 

1.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym

     uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów

     naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Wyłączenie gruntów z  produkcji rolniczej nie nastąpi gdyż przeznaczenie ich nie ulegnie zmianie po wymianie zbiorników paliw z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe z monitoringiem wycieków . Działka nr 68/4  zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .Wyłączenie gruntu produkcji rolniczej nastąpiło przy budowie stacji paliw w latach dziewięćdziesiątych  

 

4.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie

            budowlanym.

 

 

a) Poziom hałasu wywoływanego przez instalację nie może przekraczać wartości

    dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.

 

b) Mając na uwadze warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze

    szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów

     naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich należy drogi dojazdowe do  

     placu budowy tak zorganizować aby nie występowała wtórna emisja pyłu ( np. poprzez

     zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe

     utwardzenie dróg w stopniu umożliwiającym sprzątanie).

 

c) W celu ochrony zieleni, zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronić wylewania

    chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi, pojemniki z

    chemikaliami i materiałami napędowymi znajdującymi się na placu budowy winny zostać

    zabezpieczone przed wyciekiem.

 

 

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

            do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia

            poważnych awarii.

 

         - nie dotyczy

 

6. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu      

             do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące

             transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

       - nie dotyczy

 

7. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

             użytkowania.

 

      - nie dotyczy

 

1.    Oddziaływanie na obszary NATURA 2000

 

       Na obszarze  Gminy Dąbrowa nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA 2000

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 26 kwietnia  2007 roku firma Stacja Paliw „TANK” sc Roman i Tomasz Głowaccy z  siedzibą w Dąbrowie ul. Bydgoska 5, 88-306 Dąbrowa,  zwróciła się   z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników paliw z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe z monitoringiem wycieków  na działce nr 68/4 w m. Dąbrowa, gm. Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa  zwrócił się do Starosty Mogileńskiego z wnioskiem z dnia 26.04.2007 roku GB-761/2/2007  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  z dnia 26.04.2007 roku nr  GB-7610/2/2007 roku w sprawie uzyskania opinii co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Mogileński postanowieniem z dnia 15 maja 2007 roku  Nr OS-7633-15/2007 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 23. maja  2007 roku Nr N.NZ-42-2-D-01/07 Starosta Mogileński uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie uznała, że nie jest konieczne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.  Na podstawie uzyskanych opinii Wójt Gminy Dąbrowa wydał postanowienie   DRS-7610/2/2007 z dnia 05 czerwca 2007 roku o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W toku dalszego postępowania Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się z wnioskiem   do Starosty Mogileńskiego i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  Nr GB-7332/2/2007  z dnia 18 czerwca 2007 roku  w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań wynikających z przedłożonego raportu dotyczącego realizacji powyższego przedsięwzięcia. Po wydaniu opinii przez Starostę Mogileńskiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o przedłożonym raporcie oddziaływania  o uwarunkowaniach środowiskowych. Postanowieniem Nr OS-7633-32/2007  z dnia  21 czerwca 2007   roku   i postanowieniem Nr N.NZ-42-3-D-06/07 z dnia 5 lipca 2007 roku ,  zostały zawarte  niezbędne warunki do spełnienia.

            Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia wskazane przez wymienione organy.

            Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, nie leży także na obszarach ochrony „NATURA

            Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Do publicznej wiadomości, na okres 21 dni ( internet, tablica ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w Dąbrowie) podano informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W trakcie prowadzonego postępowania nie złożono uwag ani wniosków.

            W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załącznik:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.  Firma Stacja Paliw „TANK” sc Roman i Tomasz Głowaccy

88-306 Dąbrowa

ul. Bydgoska 5

2.  a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Mieszkańcy wsi Dąbrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Dąbrowa, dnia 23 lipca  2007r

 

 

Załącznik

 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Opis techniczny:

                                      

                              Wymianie zbiorników paliw z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe z

                              monitoringiem wycieków w miejscowości Dąbrowa, ul. Bydgoska 5,

                              88-300 Dąbrowa, gmina Dąbrowa

 

Inwestor:         Stacja Paliw " TANK” sc Roman i Tomasz Głowaccy

                         88-306 Dąbrowa

                         ul. Bydgoska 5

 

Lokalizacja:                  dz. nr 68/4 położona w m. Dąbrowa Obręb Dąbrowa

Dane ogólne:

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Dąbrowa, gmina Dąbrowa na terenie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa – wołaczowe z produkcji rolniczej.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie składowaniu i dystrybucji paliw płynnych

 

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje wymianę zbiorników  na paliwa płynne o pojemności 110 tyś. litrów na 90 tyś. litrów, z jednopłaszczowych na dwupłaszczowe wraz z monitoringiem wycieków. 

 

Wnioski:

Po realizacji powyższej inwestycji uniknie się zagrożenia  dla środowiska naturalnego tj: niekontrolowane wycieki paliw płynnych do gruntów,  tym samym skażenia wód powierzchniowych  podziemnych

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Barczykowski
Data wprowadzenia:2007-07-24 10:20:02
Opublikował:Marcin Barczykowski
Data publikacji:2007-07-24 10:30:53
Ostatnia zmiana:2007-07-24 10:30:53
Ilość wyświetleń:5272
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij