Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Nabór na ławników do Sądu Rejonowego w Mogilnie

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Na podstawie z art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ogłasza się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015.

Dla Gminy Dąbrowa ustalono liczbę 5 ławników do Sądu Rejonowego w Mogilnie

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w  pkt 1—4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

         Pierwsza osoba wymieniona na liście  jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

         Koszt opłaty za wydanie informacji Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

         Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

         Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po 30 czerwca 2011 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów nie jest dopuszczalne.

Wzory:  karty zgłoszenia, listy osób zgłaszających  kandydata na ławnika oraz oświadczeń dostępne są  na stronie internetowej gminy: www.ug-dabrowa.pl, na stronie biuletynu informacji publicznej gminy www.bip.ug-dabrowa.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie oraz Biurze Rady Gminy w pokoju nr 14. Zgłoszenie kandydatów na ławników będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie  oraz Biurze Rady Gminy do dnia 30 czerwca 2011 roku.

 

                                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                                     Rady Gminy w Dąbrowie

                                                                                                                       /Emilia Żmudzińska/

Załączniki

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista poparcia kandydata na ławnika (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Emilia Żmudzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Grochal
Data wprowadzenia:2011-06-15 08:41:20
Opublikował:Daniel Grochal
Data publikacji:2011-06-15 08:42:34
Ostatnia zmiana:2011-06-15 08:42:59
Ilość wyświetleń:2207
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij