Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - pracownika ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

 

RO.S-.210.1.2018

 

Wójt Gminy Dąbrowa

ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Pracownika ds. księgowości budżetowej

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Dąbrowie

ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    Pracownika  ds. księgowości budżetowej;

   

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska:

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada wykształcenie wyższe,

3)      posiada co najmniej 12 miesięczny staż pracy,

4)      posiada znajomość przepisów prawa z obszarów księgowości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej,

5)      posiada znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz  o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

6)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

7)      nie była skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

8)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      samodzielność,

2)      odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,

3)      dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym,

4)      umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy,

5)       umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym.  

 

 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

1)      prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej w zakresie księgowości syntetycznej i analitycznej,

2)      uzgadnianie stanów księgowych z zapisem głównym,

3)      współdziałanie z pracownikami odpowiedzialnymi za właściwe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie udostępniania ze zbiorów, księgowych danych umożliwiających właściwe rozliczenie inwestycji i wystawienia dokumentu przyjęcia inwestycji /OT/,

4)      prowadzenie ewidencji wnoszonych wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym przestrzeganie terminowości rozliczania i zwrotu,

5)      wprowadzanie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie gospodarki finansowej Gminy w system BESTIA oraz sprawozdawczości Gminy,

6)      przekazywanie informacji o wielkości wypłaconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w takich terminach, aby pracownik ds. obsługi kasy mógł terminowo przekazać środki do Wojewody,

7)      przygotowanie sprawozdań finansowych w tym rachunku zysku, zmian funduszu jednostki, bilansu, przestrzeganie ustawowych terminów ich sporządzania,

8)      prace pomocnicze przy opracowywaniu dokumentów finansowych oraz budżetu,

9)      prowadzenie księgowości projektów z udziałem środków unijnych,

10)  dekretacja faktur i innych dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową tj. dział, rozdział, paragraf w ramach planu finansowego, 

11)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

2) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły;

2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i  staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

5) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

7) curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

8) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

10) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16,  88-306 Dąbrowa- sekretariat  pokój nr 7 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ”.

Termin składania dokumentów - do dnia 4 kwietnia  2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16 w dniu  5 kwietnia 2018 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 315 32 16. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Andrzej Koniczka – Sekretarz Gminy Dąbrowa.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie -  www.bip.ug-dabrowa.pl,   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

 

Dąbrowa, dnia  22 marca 2018 r.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                       /-/

                                                                         Marcin Barczykowski

Załączniki

ogłoszenie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_niekaralnosci (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o złożonych ofertach (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKU NABORU (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Konieczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Konieczka
Data wprowadzenia:2018-03-22 10:06:29
Opublikował:Andrzej Konieczka
Data publikacji:2018-03-22 13:20:50
Ostatnia zmiana:2018-04-17 15:04:32
Ilość wyświetleń:284
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij