Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Ogloszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy pracownika ds. pomocy państwa w wychowaniu dzieci i asystent rodziny

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

 

RO.S-.210.2.2018

 

Wójt Gminy Dąbrowa

ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Pracownika ds. pomocy państwa w wychowaniu dzieci i asystent rodziny

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Parkowa 2

88-306 Dąbrowa

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    Pracownika  ds. pomocy państwa w wychowaniu dzieci i asystent rodziny;

   

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska:

Wymagania niezbędne Kandydat(ka) do pracy:

 

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3)      nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  zawieszona ani ograniczona;

4)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

5)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

6)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)       posiada wiedzę z zakresu:

a)      ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195)

b)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.),

c)       Kodeks postępowania administracyjnego  ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

d)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.)

 

Wymagania dodatkowe:

1)      samodzielność,

2)      odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,

3)      dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym,

4)      umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy,

5)       umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym.

 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

W zakresie pomocy państwa  wychowaniu dzieci:

1)       kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach przyznawanie  świadczeń wychowawczych, prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych, sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;

2)      wprowadzanie wniosków o świadczenia do programu świadczeń wychowawczych oraz przygotowanie decyzji;

3)      sporządzanie tytułów wykonawczych;

4)      sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z przepisami;

5)      współpraca z innymi instytucjami;

W zakresie asystenta rodziny:

1)      wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,

2)      systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, udzielanie im pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,

3)      w ramach wsparcia rodziny - współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

4)      udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

5)      wspieranie aktywności społecznej rodziny,

6)      pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym,

7)      motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

9)      sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

10)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

11)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r;. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

W pozostałym zakresie:

 

1)      wykonywanie zadań wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodek    Pomocy Społecznej w Dąbrowie,

2)      bieżące sporządzanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

3)      obsługa Karty Dużej  Rodziny,

4)      prowadzenie bieżących spraw z zakresu polityki senioralnej.

 

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu,

2) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

4) asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły;

2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i  staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

5) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

7) curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

8) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

10) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16,  88-306 Dąbrowa- sekretariat  pokój nr 7 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pomocy państwa w wychowaniu dzieci i asystent rodziny”.

Termin składania dokumentów - do dnia 16 kwietnia  2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16 w dniu  17 kwietnia 2018 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 315 32 16. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Andrzej Koniczka – Sekretarz Gminy Dąbrowa.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie -  www.bip.ug-dabrowa.pl,   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

 

Dąbrowa, dnia  4 kwietnia 2018 r.

 

Wojt Gminy

 

Marcin Barczykowski

Załączniki

Ogloszenie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_niekaralnosci (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Konieczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Konieczka
Data wprowadzenia:2018-04-04 12:40:16
Opublikował:Andrzej Konieczka
Data publikacji:2018-04-04 12:44:53
Ostatnia zmiana:2018-04-26 15:23:31
Ilość wyświetleń:254
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij