Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Parkowa 2

88-306 Dąbrowa

 

Określenie stanowiska urzędniczego: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

   

I .Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska:

Wymagania niezbędne Kandydat(ka) do pracy:

 

 Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
1.  wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
2.  staż pracy: 3 lat w pomocy społecznej,  
3.  znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, kodeksu pracy, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Kodeksu Karnego, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, ustawy
o pracownikach samorządowych;
4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,  
5.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  
6.  niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7.  obywatelstwo polskie,
8.  umiejętność zarządzania gospodarką finansową,  
9.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
;
 
II. Wymagania nieobowiązkowe:  
 
Wykształcenie:  prawo, administracja, praca socjalna, doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub kierowanie  zespołem pracowników.

 


III. Wymagania dodatkowe:
1.  umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2.  umiejętność skutecznego komunikowania się,  
3.  umiejętność praktycznego stosowania przepisów,  
4.  umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,  
5.  umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
6.  predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;  
7.  bardzo dobra organizacja czasu pracy,  
8.  aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,  
9.  znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,  
10.  prawo jazdy kat. B,  
11.  obsługa komputera,  
12.  dyspozycyjność;
 
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1.  kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na  zewnątrz,
2.  realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej,  
3.  podejmowanie decyzji z zakresu przyznawania bądź odmowy świadczeń z pomocy
społecznej,  
4.  organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
5.  sporządzanie planów finansowych, ich realizacja,  
6.  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS,  
7.  organizacja pracy socjalnej gminnego ośrodka pomocy społecznej, 
8.  nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez
pracowników,
9.  analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,  
10. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom
potrzebującym,
11. badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta,
12. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami  
w celu realizacji zadań społecznych,
13.  sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS,  
14.  przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS,  
15.  pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,  
16.  informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
17.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Dąbrowa.
 
V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1.  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,  
2.  list motywacyjny,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,  
4.  kopie świadectw pracy,  
5.  podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku
zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego),
6.  podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  
7.  aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,  
8.  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
9.  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys, opis przebiegu dotychczasowej pracy
zawodowej powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz własnoręcznym podpisem.   
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.
 
 VI. Warunki pracy:
1.  Stanowisko: administracyjne, kierownicze.  
2.  Wymiar czasu pracy:  1/1 etatu.  
3.  Miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 88-306 Dąbrowa. Stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku dwukondygnacyjnego,
budynek nie jest wyposażony w windę oraz nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4.  Praca jednozmianowa.  
5.  Praca przy komputerze.  
6.  Praca z petentem.  
 
VII. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   24 sierpnia 2018r. do godz. 15.30  
w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa  lub na adres: Urząd Gminy Dąbrowa , ul.
Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa , w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Dąbrowa 27 sierpnia 2018r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Dąbrowa.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie: www.bip.ug-dabrowa.pl.

 

 

z upoważnienia Wójta

Sekretarz Gminy

 

Andrzej Konieczka

Załączniki

Ogłoszenie (243.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_niekaralnosci (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_środki_publiczne (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o złożonych ofertach (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Konieczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Konieczka
Data wprowadzenia:2018-08-06 14:11:58
Opublikował:Andrzej Konieczka
Data publikacji:2018-08-06 14:18:13
Ostatnia zmiana:2018-09-07 11:52:21
Ilość wyświetleń:669
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij